Договір публічної оферти

Цей Договір, у відповідності до ст.ст.627, 633, 634 ЦКУ, є публічною офертою (пропозицією) Первісного кредитора фізичної особи – підприємця Шепітько Тетяни Олександрівни (дата запису про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: 27.08.2020, номер запису: 2001980000000034988), до будь-якої фізичної, фізичної особи – підприємця чи юридичної особи отримати невиключне право вимоги, належне Первісному кредитору по відношенню до Виконавця згідно Генерального договору про надання послуг. 

 1. Виконавцем є фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа, яка на визначених в договірному порядку умовах надає Новому кредитору послуги (надалі - Боржник)
 2. Новий кредитор - будь-яка фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа яка приєдналась до даного договору.
 3. Генеральний договір про надання послуг – окремо визначений письмовий договір Первісного кредитора з Виконавцем. Копія Генерального договору чи витяг з нього може бути наданий Первісним кредитором Новому кредитору на письмову вимогу останнього.
 4. Ціна відступлення невиключного права вимоги згідно цього Договору становить вартість Сертифіката при пред’явленні якого Боржник зобов’язався перед Первісним кредитором виконати вимоги Нового кредитора.
 5. Приєднавшись до цього Договору Новий кредитор набуває право вимагати від Боржника – виконання зобов’язань згідно Генерального договору про надання послуг виключно в межах ціни відступленого невиключного права вимоги. 
 6. Право вимоги згідно даного Договору переходить від Первісного кредитора до Нового кредитора з моменту оплати ціни відступлення невиключного права вимоги.
 7. Новий кредитор зобов’язується здійснити повний розрахунок з Первісним кредитором, за отримане право вимоги, шляхом перерахування на розрахунковий/картковий рахунок Первісного кредитора, чи за допомогою платіжних інтернет систем, суми визначеної згідно пункту 4 цього Договору.
 8. Копії документів та документована інформація, яка є важливою для здійснення права вимоги, яке відступає Первісний кредитор за цим Договором, можуть передаватись Новому кредитору на його вимогу.
 9. На підтвердження наявності невиключного права вимоги Новому кредитору видається Сертифікат при пред’явленні якого Боржник зобов’язався перед Первісним кредитором виконати вимоги Нового кредитора.
 10. Даним пунктом Первісний кредитор повідомляє Нового кредитора, що виданий Сертифікат має обмежений строк дії – шість календарних місяців. Строк дії Сертифіката може бути змінений у зв’язку із припиненням діяльності Боржника або виникнення форс мажорних обставин. Зміна строку дії Сертифікату проводиться в односторонньому порядку Первісним кредитором із повідомленням про даний факт Нового кредитора.
 11. Заміна одного Сертифіката на інший Сертифікат із зміною Боржника допускається за взаємною згодою Сторін, з врахуванням та проведенням оплати різниці їх вартості.
 12. Первісний кредитор несе відповідальність перед Новим кредитором виключно в межах ціни відступлення невиключного права вимоги.
 13.  Усі спори, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів - в судовому порядку.
 14.  Цей Договір вважається акцептований і набирає чинності з моменту проведення оплати ціни відступлення невиключного права вимоги.
 15.  Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою шляхом проведення електронної переписки та акцептування пропозиції щодо його укладення шляхом проведення оплати ціни відступлення невиключного права вимоги. 
 16.  Цей Договір може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які отримала.